برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JNM_Volume 5_Issue 18_Pages 33-48-1

Et  J 2( .E  e 3()4 0.B دس ایی سسٍاتطٍاتط B چرالی ؿاس هاٌٌاسیؼگی،E هیگذاىٍالکتشیکگی،µ گگزسدّّی هاٌٌاسیؼگی،ε ثاتگت الکتشیکگی eچرالی تاس الکتشیکی، J چرالی خشیاى الکتشیکگی ٍt صهاى اػت. تشای حگل هؼگادلات هگزکَس ادامه مطلب…